Информация относно защита на личните данни

Общи условия за ползване на услуги, предоставяни през уебсайт www.climabg.com и информация относно защита на личните данни, в сила от 10.11.2018г.

I. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Задължителна информация относно защита на личните данни

От 25 май 2018г. влиза в сила РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година /General Data Protection Regulation/ относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО или Общ регламент относно защитата на данните (ОРЗД).  Регламентът си е поставил за цел да защити данните на физическите лица от държавите членки на ЕС и да уеднакви нормативната уредба на обработката на лични данни.

Дружеството – собственик на уебсайта www.climabg.com е администратор на лични данни (АЛД) по предоставяните услуги на своите клиенти. Към датата на приетите промени в настоящите общи условия, „Авангардни Енергийни Системи“ ЕООД (Администраторът на лични данни или Администатора) е собственик на уебсайта www.climabg.com и отговаря на всички изисквания на новия ОРЗД, като събираме данни на лицата доколкото са необходими за предоставянето на услугите ни и ги пазим за период, не по-дълъг от необходимото за предоставяне на услугите, поискани от Вас, като ги съхраняваме отговорно и законосъобразно. Дружеството извършва дейността си при спазване на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Едновременно с приемане на общите условия на уебсайта www.climabg.com, Вие изразявате изрично съгласието си за обработване на въведените от Вас лични данни за целите на предоставяне на услугите на уебсайта www.climabg.com, като давате съгласието си на администратора на лични данни и обработващите лични данни (дружеството – собственик на уебсайта и негови служители и правоприемници), както и на физическите лица, обработващи личните данни, предоставени от Вас в уебсайта www.climabg.com.

1.1. Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

1.1.1 Администраторът на лични данни събира и обработва лични данни (предоставено от потребителя съдържание) във връзка с предоставянето на услугите на сайта и за сключване на договори с дружеството на основание 12.6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679, и по-конкретно въз основа на изрично получено съгласие от Вас като потребител и/или изпълнение на задълженията по договор с Вас и/или спазване на законово задължение, което се прилага спрямо администратора на лични данни и/или за целите на легитимния интерес на администратора на лични данни.

1.1.2. „Авангардни Енергийни Системи“ ЕООД е администратор на лични данни по отношение на Вашите данни като потребители на нашите услуги. Спрямо личните данни, които Вие обработвате, използвайки нашите услуги, „Авангардни Енергийни Системи“ ЕООД действа в качеството си на обработващ лични данни.

Когато възлагате на „Авангардни Енергийни Системи“ ЕООД да обработва лични данни на трето лице за целите на използването на услугата, „Авангардни Енергийни Системи“ ЕООД действа в качеството на обработващ личните данни.

В случаите по предходното изречение, „Авангардни Енергийни Системи“ ЕООД действа единствено по Ваша инструкция като потребител на услугата и само доколкото може да има контрол върху личните данни, които Вие обработвате. „Авангардни Енергийни Системи“ ЕООД няма контрол върху съдържанието и данните, които Вие като потребител на услугата избирате да заредите в услугата (включително ако тези данни включват или не лични данни). В този случай „Авангардни Енергийни Системи“ ЕООД няма роля в процеса на взимане на решение дали потребителят използва услугата за обработка на личните данни, за какви цели и дали същите са защитени. Съответно, отговорността на Администатора в този случай се ограничава до съобразяване с инструкциите на потребителя на услугата съгласно договора и общите условия и до предоставянето на информация за услугата и функционалностите чрез нейния интерфейс.

1.1.3. В случай, че предоставеното от потребителя  на услугата съдържание включва лични данни, той декларира, че е носител на съответните права, като дава изрично своето съгласие за обработването им и декларира, че има правото да използва въведените в уебсайта лични данни в съответствие с ОРЗД и че физическото лице, за което се отнасят данните, е дало изрично своето съгласие за обработването на личните му данни от уебсайта за предоставяне на услуга от www, като потребителят е придобил това право от субекта на данните на законово, договорно или друго правно основание (включително в случаите на гестия), както и че разполагането на това съдържание на Сайта и неговото използване в съответствие с настоящите Общи условия е в интерес на третото лице и не нарушава неговите лични или други права и свободи.

1.1.4. Отказът от или липсата на съгласие за обработването на лични данни прави невъзможни регистрацията в уебсайта с цел ползването на платените услуги на www.climabg.com, тъй като за предоставянето на тези услуги и генерирането на документите от сайта се извършва обработване на лични данни. Въпреки това, ако желаете да ползвате наши услуги без да имате регистрация в сайта и/или без да дадете съгласие и да предоставите лични данни, молим да се свържете с нас на емейла на сайта, като посочите съответната платена услуга, която желаете да ползвате. В този случай, след заплащане на цената на исканата услуга, ние ще Ви изпратим пълен комплект документи, в които ще можете на ръка да впишете съответните лични данни.

1.1.5. Личните данни се обработват по начин, който гарантира подходящо ниво на тяхната сигурност, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки, в съответствие с принципа на цялостност и поверителност на данните съгласно ОРЗД;

1.2. Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни

1.2.1 Администраторът на лични данни събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на нашите  услуги и за сключване на договор с дружеството с цел създаване на профил и осигуряване на функционалност при предоставянето на услугите ни и/или обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга и/или изпращане на информационни съобщения и съобщения за промоционални условия, нови услуги и промени в услугите и др и/или индивидуализация на страна по договора и/или за счетоводни цели;  Могат да се събират лични данни и за статистически цели, с цел защита на информационната сигурност;

Личните данни се събират за конкретните, изрично указани по-горе и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели

1.2.2. Администраторът на лични данни прилага по отношение на личните данни принципите, установени в Общия регламент относно защитата на данните, а именно: законосъобразност, добросъвестност и прозрачност при обработването; ограничение на целите за които се събират и обработват данните; свеждане на данните до минимум и точност; съотносимост с целите на обработката; ограничение на съхранението с оглед постигане на целите, цялостност и поверителност; точност и актуалност на данните; осигуряване на високо ниво на сигурност на личните данни:

1.2.3. При обработването и съхранението на личните данни, „Авангардни Енергийни Системи“ ЕООД може да обработва и съхранява личните данни с цел защита на легитимните си интереси – в изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

1.3. Видове лични данни събирани, обработвани и съхранявани от Администратора на лични данни

1.3.1. Администраторът на лични данни извършва следните операции с личните данни за следните цели:

1.3.1.1. Регистрация на потребител в уебсайта и изпълнение на договор за предоставяне на услуги – целта на тази операция е създаване на профил, който да бъде свързан с използваните услуги и да управлявате съдържанието на услугите през създадения административен панел. Извършена е оценка на въздействието и длъжностното лице за защита на личните данни, счита че операцията „Сключване на договор за услуга“ е допустима за извършване и предоставя достатъчни гаранции за защита на правата и законните интереси на субектите на данните в съответствие с изискванията на ОРЗД.

1.3.1.2. Сключване и изпълнение на търговска сделка с клиент или партньор – целта на тази операция е сключване и изпълнение на договор с търговски партньор или клиент и неговото администриране;

1.3.1.3. Изпращане на емейл с документи в изпълнение на сключен договор с потребителя, с цел изпълнение на задълженията на „Авангардни Енергийни Системи“ ЕООД по предоставяне на услугата – целта на тази операция е изпълнение на договора с клиента и неговото администриране;

1.3.1.4. Изпращане на информационни съобщения – целта на тази дейност е управление на процеса по изпращане на съобщения до клиентите, които се отнасят до подобрения или промени в услугите, промоционални условия на услуги и др., както и уведомлемия съгласно договора за предоставяне на услугата.

1.3.1.5. Изпращане на информационен бюлетин –  целта на тази операция е управление на процеса по изпращане на информационен бюлетин (напомняне) за предстоящи срокове и законови задължения до потребителите, които изрично са заявили, че желаят да го получават. Въз основа на извършена оценка на въздействието, длъжностното лице за защита на личните данни, счита че операцията „Изпращане на информационен бюлетин“ е допустима за извършване и обработването е необходимо, за да бъдат защитени интереси на потребителя, като предоставя достатъчни гаранции за защита на правата и законните интереси на субектите на данните в съответствие с изискванията на ОРЗД.

 

1.3.2. „Авангардни Енергийни Системи“ ЕООД обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:

1.3.2.1. Данни на потребител: индивидуализиращи данни (име и фамилия, електронна поща, населено място)

1.3.2.2. Цел, за която се събират данните: Регистрация на потребител и осъществяване на връзка с него чрез изпращане на информация, включително за изпращане на генерирани документи при ползване на услуга, а при изразено желание – и информационен бюлетин и/или рекламни съобщения;

1.3.2.3. Основание за обработка на личните данни – С приемането на общите условия и регистрация в уебсайта и закупуване на услуга, между „Авангардни Енергийни Системи“ ЕООД ООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) ОРЗД.

1.3.2.4. Допълнителни данни, предоставяни от Вас – Ако сте адвокат и желаете да допълните Вашия профил, можете да попълните в него данни за адрес на кантора, личен номер под който сте вписани и при коя адвокатска колегия.

1.3.2.5. Цел, за която се събират данните: Допълване на информация за потребителя в потребителския му профил.

1.3.2.6. Основания за обработка на данните: С приемането на общите условия и регистрация в уебсайта и закупуване на услуга, между „Авангардни Енергийни Системи“ ЕООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) ОРЗД.

1.3.3. „Авангардни Енергийни Системи“ ЕООД във връзка с предоставяните услуги на потребителя обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:

1.3.3.1. Данни: индивидуализиращи данни (име, презиме, фамилия, ЕГН или дата на раждане, населено място, електронна поща, както и всяка друга информация, която ПОТРЕБИТЕЛЯТ доброволно въвежда, използва или предоставя за ползване на Услугите на Уебсайта), включително при хипотезата на гестия.

1.3.3.2. Цел, за която се събират данните: данните са необходими за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна – предоставяне на услугата на потребителя чрез изпращане на генерирани документи от уебсайта;

1.3.3.3. Основание за обработка на личните данни – С приемането на общите условия и регистрация в уебсайта и закупуване на услуга, между „Авангардни Енергийни Системи“ ЕООД и субекта на данните се създава договорно отношение (включително в случаите на гестия), на което основание обработваме личните данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) ОРЗД.

1.3.4. При използване на www.climabg.com, може автоматично да бъде запазена определена информация, която компютър или друго крайно устройство на ПОТРЕБИТЕЛЯ изпраща към сървър на уебсайта във връзка с активността на ПОТРЕБИТЕЛЯ. Информацията се съхранява в лог-файлове на сървъри, където е разположен уебсайта и може да включва IP адреса на ПОТРЕБИТЕЛЯ, дата и час, в който е посетена съответната страница от Уебсайта, времето прекарано на нея и др. В допълнение дружеството-АЛД съхранява IP адреса на ПОТРЕБИТЕЛЯ, както и всяка друга информация, необходима за идентифициране на ПОТРЕБИТЕЛЯ и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия и съгласието му за обработване на личните данни с оглед изпълнението на изискванията на принципа на отчетност съгласно ОРЗД.

1.3.4.1. Други данни, които „Авангардни Енергийни Системи“ ЕООД обработва – При влизане в нашия уебсайт или във Вашия профил, „Авангардни Енергийни Системи“ ЕООД събира данни за използвания IP адрес.

1.3.4.2. Цел, за която се събират данните: Подобряване на сигурността на услугата и локализация на интерфейса, статистически и маркетингови проучвания.

1.3.4.3. Основания за обработка на данните: Обработването е необходимо за изпълнение на договор, по който субектът на данните е страна – чл. 6, ал. 1, б. (б) на ОРЗД. До създаването на профил на потребителя, IP адресът се събира на основание осъществяване на легитимните интереси на администратора – чл. 6, ал. 1, б. (е) от ОРЗД;

1.3.4.4. Ваши данни за издаването на фактура на физическо лице – Ако желаете да Ви бъде издадена фактура в качеството Ви на физическо лице, следва да предоставите своя единен граждански номер.

1.3.4.4. Цел, за която се събират данните: Издаване на фактура за извършване на плащания по сключен договор за предоставяне на услуги за използване на платформата за създаване на електронни магазини.

1.3.4.5. Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и регистрация на уебсайта, или при сключването на писмен договор, между дружеството – АЛД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) ОРЗД.

1.3.5. „Авангардни Енергийни Системи“ ЕООД не обработва лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, както и генетични данни, биометрични данни за целите единствено на идентифицирането на физическо лице, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на физически лица.

1.3.6. Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

1.4. Срок на съхранение на личните Ви данни

1.4.1. „Авангардни Енергийни Системи“ ЕООД съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила ви в уебсайта. След изтичането на този срок, „Авангардни Енергийни Системи“ ЕООД полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне.

1.4.2. „Авангардни Енергийни Системи“ ЕООД Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на договора, с оглед легитимни интереси на Администатора или друго.

1.4.3. „Авангардни Енергийни Системи“ ЕООД съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на вашата регистрация.

1.5. Предаване на вашите лични данни за обработване

1.5.1. „Авангардни Енергийни Системи“ ЕООД може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

1.5.2. „Авангардни Енергийни Системи“ ЕООД Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.

ВАШИТЕ ПРАВА ПРИ СЪБИРАНЕТО, ОБРАБОТВАНЕТО И СЪХРАНЕНИЕТО НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез отправено искане във всякаква форма, която съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните.

1.6. Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

1.6.1. Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от Администатора за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез попълване на формата във Вашия профил или чрез искане в свободен текст.

1.6.2. „Авангардни Енергийни Системи“ ЕООД може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

1.6.3. С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на регистрацията Ви за използване на услугите, Вашият профил ще бъде изтрит.

1.7. Право на достъп

1.7.1. Вие имате право да изискате и получите от Администатора потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

1.7.2. Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с Вас и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

1.7.3 „Авангардни Енергийни Системи“ ЕООД Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

1.7.4. Предоставянето на достъп до данните е безплатно. „Авангардни Енергийни Системи“ ЕООД си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.

1.8. Право на коригиране или попълване

1.8.1. Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас директно през Вашия профил в уебсайта или с отправяне на искане до „Авангардни Енергийни Системи“ ЕООД.

1.9. Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

1.9.1. Вие имате правото да поискате от Администатора изтриване на свързаните с Вас лични данни, а „Авангардни Енергийни Системи“ ЕООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

1.9.1.1. Личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

1.9.1.2. Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;

1.9.1.3. Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;

1.9.1.4. Личните данни са били обработвани незаконосъобразно;

1.9.1.5. Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо „Авангардни Енергийни Системи“ ЕООД;

1.9.1.6. Личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество по член 8, параграф 1 от ОРЗД.

1.9.2. Администраторът на лични данни не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация; за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо администратора на лични данни или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени; по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве; за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели; за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

1.9.3. За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да подадете писмено искане, изпратено до администратора на лични данни, както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните пред администратора, като представите на място своята лична карта за целите на идентификация и при необходимост въведете своите данни за вход в профила на лицето, за което се отнасят данните, пред служител на администратора.

1.9.4. „Авангардни Енергийни Системи“ ЕООД не изтрива данните, за които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

1.10. Право на ограничаване

1.10.1.  Вие имате право да изискате от администратора на лични данни да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

1.10.1.1. Оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на администратора да провери точността им;

1.10.1.2. Обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;

1.10.1.3. Администраторът на лични данни не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;

1.10.1.4. Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на администратора на лични данни имат преимущество пред Вашите интереси.

1.11. Право на преносимост

1.11.1. Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на „Авангардни Енергийни Системи“ ЕООД, директно през Вашия профил или с искане по имейл.

1.11.2. Вие можете да поискате от Администатора директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

1.12. Право на получаване на информация

1.12.1.  Вие можете да поискате от Администатора да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. „Авангардни Енергийни Системи“ ЕООД може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

1.13. Право на възражение

1.13.1. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от „Авангардни Енергийни Системи“ ЕООД, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

1.14. Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

1.14.1. Ако Администаторът установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ще Ви съобщим за нарушението без ненужно забавяне, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

1.14.2. Администаторът не е длъжен да Ви уведомява, ако е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността или е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви или уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

1.15. Лица, на които се предоставят личните ви данни

1.15. Администраторът не извършва трансфер на вашите данни към трети държави.

1.16. Други разпоредби

1.16.1. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

Информация относно компетентния надзорен орган

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон:02 915 3 518

Email: kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

 

1.16.2 Информация относно Администратора на лични данни

Наименование „Авангардни Енергийни Системи“ ЕООД ЕИК: 200684269

Седалище и адрес на управление и адрес за кореспонденция:

гр. София, жк. „Младост“ 3, бл. 342, вх. 2, ап. 97

Адрес на упражняване на дейност: гр. София, ул. „Гео Милев“155, Офис 1

E-mail: info@climabg.com

Телефон.: 02 495 44 55;

 

1.16.3.  Длъжностно лице по защита на личните данни:

Име: Станислав Иванов Пенев

1.16.4. Предприели сме необходимите мерки с цел гарантиране на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, че в съответствие с разпоредбите на ЗЗЛД и ОРЗД, предоставените лични данни няма да бъдат предоставяни на трети лица, освен в предвидените от закона случаи. ДРУЖЕСТВОТО е положило необходимата грижа в съответствие със ЗЗЛД и ОРЗД да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн. Разкриване на такива данни е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

1.16.5. Всеки регистриран ПОТРЕБИТЕЛ чрез своите потребителско име и парола има право на достъп в режим online до потребителския си профил, където може да поправя и актуализира или заличава своите лични данни, съхранявани от Администатора.

1.16.6. „Авангардни Енергийни Системи“ ЕООД полага дължимата грижа за събирането, обработването и съхраняването на личните данни на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни и ОРЗД. ДРУЖЕСТВОТО полага дължимата грижа за защита на информацията за ПОТРЕБИТЕЛЯ, станала му известна по повод на предоставяне на Услугите, предмет на тези Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица, както и в случаите, при които ПОТРЕБИТЕЛЯТ сам е направил достъпна тази информация за трети лица.

1.16.7. В регистрационната форма, попълвана от ПОТРЕБИТЕЛЯ ясно е обозначен доброволния характер на предоставяне на данните и липсата на последици от липса на съгласие за предоставяне – потребителят може да ползва платена услуга и в случаите на липса на съгласие за обработване на данни в съответствие с т.12.1.4. от настоящите Общи условия. Заедно с приемането на Общите условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ изрично изразява съгласието си въведените от него лични данни да бъдат обработвани в съответствие с настоящите Общи условия и по предвидения в Закона за защита на личните данни и ОРЗД начин.

1.16.8. „Авангардни Енергийни Системи“ ЕООД има правото да обработва статистическа информация /различна от лични данни/ за посещаемостта на сайта.

1.17. Политика за използване на бисквитки (Cookies)

1.17.1. Уебсайтът www.climabg.com може да събира определена информация чрез технологии като “бисквитки” (“cookies”), пиксели и локално хранилище (например във вашия браузър или устройство). “Бисквитките” са малки текстови файлове, които съхраняват информация на вашия компютър, мобилен телефон или друго устройство локално. Пикселите са малки изображения, които са част от кодовете на уеб страниците, които например позволяват на друг сървър да измерва преглеждането на уеб страница и често се използват във връзка с “бисквитките”. Кодът проследява дали и кога (и на коя уеб страница) се зарежда пиксел, за да покаже, че потребител е ангажиран с конкретна уеб страница или част от уеб страница. Уебсайтът www.climabg.com може да инсталира върху компютър или друго крайно устройство на ПОТРЕБИТЕЛЯ кукис (cookies) пиксели и локално хранилище.

1.17.2. Сайтът www.climabg.com използва бисквитки, които са важни за коректната му работа. Посещавайки сайта, Вие приемате използването на бисквити.

1.17.3. Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

Видове бисквитки, които използваме:

1.17.3.1. Задължителни бисквитки: Тези бисквитки са необходими за коректната работа на уебсайта. Например, с тези бисквитки ви показваме информацията на нашия сайт на правилния език. Такива бисквитки са също тези за включване на кеширане, активация на профил и др.

1.17.3.2. Аналитични бисквитки: Благодарение на тези бисквитки ние следим посещаемостта на нашия сайт и можем да анализираме доколко нашите потребители работят лесно с него (бисквитки на Google Analytics). Тези бисквитки не ни дават никаква информация за вашите лични данни. Те ни показват кои страници от сайта ни сте разгледали, дали сте посетили сайта ни през мобилно или десктоп устройство и други анонимни данни. За Google Analytics използваме също анонимизиране на IP адресите. Максималният период, в който пазим аналитичните данни в Google Analytics е 50 месеца.

1.17.3.3. Функционални бисквитки: Тези бисквитки Ви позволяват да използвате пълната функционалност на сайта ни, да гледате видеата в него, да запомняте език, на който да се зарежда информацията на нашия сайт.

1.17.3.4. Бисквитки за прецизно таргетиране: Тези бисквитки съдържат информация за това как сте използвали нашия сайт и могат да бъдат задействани от наши рекламни партньори. Те не съхраняват лична информация. Благодарение на тях няма да ви бъде показвана информация, която не е от значение за вас. Това са динамични бисквитки на Facebook, Google и др.

1.17.4. В браузъра, който използвате, можете да направите настройки на бисквитките, които получавате от нашия сайт. Имайте предвид, че ако ограничите някои видове бисквитки, е възможно сайтът ни да не работи напълно коректно и да не можете да използвате пълните му функционалности.

1.17.5. Възможно е нашия уебсайт да съдържа линкове към уебсайтове или приложения на трети страни, включително на наши партньори. Следва да бъдете информирани, че е възможно тези уебсайтове на трети страни също да използват бисквитки. Ние не осъществяваме контрол върху тези уебсайтове на трети страни и не носим отговорност във връзка с бисквитки, които те използват или достъпват. В случай че изберете някой от тези линкове или приложения, следва да бъдете информирани, че същите имат собствени политики за бисквитки. Поради това, молим да се запознаете с политиките за бисквитки на други уебсайтове или приложения, преди да осъществите достъп до тях.

1.18. Мерки за сигурност предприети от „Авангардни Енергийни Системи“ ЕООД по отношение сигурността на личните данни.

1.18.1. Сигурността на информацията и личните данни, въвеждани от Вас в сайта www.climabg.com е важна за нас. Освен че положихме всички усилия, за да отговорим напълно на изискванията на новия РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни, за хостинга на уебсайта ни се доверихме на Суперхостинг.БГ, коъдето е внедрена разработена от тях система за сигурност на цялата им инфраструктура – SH Protect. Тя работи на няколко нива и всеки ден блокира десетки хиляди опити за компрометиране на клиентски сайтове и клиентска информация, включително и лични данни. Суперхостинг постоянно добавят в нея нови правила и се грижат информацията на техните, съответно и нашите клиенти, да е защитена на най-високо ниво. Суперхостинг.БГ са внедрили цялостна система за защита от DDoS атаки. Системата за защита от DDoS засича 95% от познатите типове DDoS атаки и непрекъснато се актуализира спрямо новорегистрираните атаки.

Настоящите Общи условия са приети с решение на Общото събрание на „Авангардни Енергийни Системи“ ЕООД от 10.11.2018г., в сила от 10.11.2018г.